Menu Zavřeno

Kontakty a informace

rychlý kontakt:

 • Identifikační číslo: 00286141, obec není plátcem DPH
 • Bankovní spojení: 400525754/0600 Moneta Money Bank
 • Starosta: Michael Leško
 • Email: starosta@kostelnimyslova.cz , k.myslova@volny.cz
 • Telefon: 770 145 113
 • Datová schránka: w5vbf5e

další informace

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

 • Kostelní Myslová

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

 • Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1. 4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. 
 • Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Popis Organizační struktury povinného objektu

 • Starosta: Michael Leško
 • Místostarosta: Alice Nosková
 • Ostatní členové zastupitelstva: Luboš Nosek, Jiří Šplíchal, Milan Šmikmátor, David Dvořák, Petr Bureš
 • Finanční výbor:
  • předseda:
  • členové
 • Kontrolní výbor:
  • předseda
  • členové:
 • účetní: Hana Burianová

4. Kontaktní poštovní adresa, tel., oficiální email pro elektronický podpis

 • Kostelní Myslová 24, 588 56 Telč
 • mob. 770 145 113
 • starosta@kostelnimyslova.cz

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

 • 400525754/0600 Moneta Money Bank

6. Identifikační číslo organizace (IČO)

 • 00286141

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

 • obec není plátcem DPH

8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

 • Žádosti o informace můžete získat osobně na OÚ, písemně, na telefonním čísle nebo e-mailem.
 • Kostelní Myslová 24, 588 56 Telč
 • starosta@kostelnimyslova.cz
 • mob. 770 145 113

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

 • Kostelní Myslová 24, otevírací doba po domluvě se starostou obce

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

 • Proti rozhodnutí MěÚ o neposkytnutí informace (tzn. o odmítnutí žádosti) lze do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí žadateli podat odvolání, o kterém rozhoduje v oblasti samostatné působnosti rada města. Rozhodnutí o neposkytnutí informace je přezkoumatelné soudem podle § 247 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

 • dle přílohy zákona o správním řízení č. 71/67 Sb. v platném znění

16. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

 • obec není zřizovatelem žádné organizace